Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny
Projekty a granty

2015


logo

Název projektu:

Podpora čtenářských a jazykových dovedností


Operační program:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56.1374


Prioritní osa 1:

7.1


Oblast podpory 1.1:

Zvyšování kvality ve vzdělávání


Termín realizace:

1. 7. - 31. 12. 2015


Celková částka:

939 463,00 Kč


Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Na podzim se uskuteční jazykové a jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a učitele v anglicky a německy mluvících zemích. V rámci projektu bude podpořena také čtenářská gramotnost formou čtenářských dílen.


2013 - 2014


logo

Název projektu:

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji”


Operační program:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/44.0001


Prioritní osa 1:

Počáteční vzdělávání


Oblast podpory 1.1:

Zvyšování kvality ve vzdělávání


Škola se stala partnerem při realizaci projektu Královéhradeckého kraje „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji“.

Projekt je realizován za finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je dvouletý.

V rámci projektu dojde v prostorách školy k vytvoření a zařízení „Střediska praktického vyučování pro malá zvířata“, kde bude probíhat praxe žáků naší školy. V průběhu projektu budou v laboratořích, učebnách i v nově vzniklých prostorách školy probíhat bloková laboratorní cvičení pro žáky 6. a 7. tříd základních škol z Královéhradeckého kraje. Náplň těchto cvičení (mikroskopování, včelařství, anatomie ptáků a savců, základy chovatelství,..) je v souladu se ŠVP ZŠ a má podpořit zájem žáků o studium přírodovědných předmětů. Pro realizaci těchto aktivit budou zakoupeny nové pomůcky jako např. sady pro mikroskopování, trinokulární mikroskop umožňující pozorování živých organismů, vyšetřovací a měřicí přístroje, ICT technika, atd. Tyto pomůcky budou využívány i při praktických cvičeních žáků SOŠ veterinární. Ve škole vzniknou vhodné podmínky i pro mimoškolní aktivity navazující na ŠVP školy. Bude podpořena činnost včelařského kroužku a kroužku zájmového chovu zvířat.

Žáci školy dále využijí návštěv technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru (IQ park v Liberci, Národní technické muzeum v Praze, přírodní památky Krkonoš, …) k přípravě školních projektů.


Termín realizace:

26. 8. 2013 – 30. 6. 2015


Celková částka:

7 416 812,96 Kč


Návštěva škol:

ZŠ Svobodné dvory, ZŠ Bezručova, ZŠ Svobodné dvory, ZŠ Kukleny, ZŠ Bezručova,
ZŠ Doudleby, ZŠ Kukleny, ZŠ Bezručova, ZŠ Chlumec nad Cidlinou

*****************************************************************


Název projektu:

„Bylo, nebylo – bylo foto, bude divadlo“


Zájmová práce s žáky mimo vyučování - 13SMV04. Tento projekt je realizován za finanční podpory KÚ Královéhradeckého kraje.

V rámci tohoto projektu se uskutečnilo několik divadelních představení pro žáky hradeckých ZŠ a MŠ.

 • Jak se Matěj pochlapil (délka představení cca 40 minut):
  • 14. 5. 2013 - ZŠ a MŠ Kukleny, Hradec Králové - 160 žáků 7. - 9. ročníků
  • 27. 6. 2013 - ZŠ a MŠ Gočárova, Hradec králové - 95 žáků 1. a 3. ročníků
  • 28. 6. 2013 - SOŠ veterinární, Hradec Králové - 263 žáků 1.-3. ročníků
  • 4. 12. 2013 – ZŠ a MŠ Štefcova - 36 žáků MŠ
 • S čerty nejsou žerty aneb Hrátky s čertem (délka představení cca 60 minut):
  • 19. 12. 2013 - ZŠ a MŠ Gočárova - 20 žáků 3. tříd
  • 20. 12. 2013 - SOŠ veterinární, Hradec Králové - 329 žáků 1.- 4. ročníků
  • 30. 1. 2014 – ZŠ a MŠ Bezručova - 72 žáků 3. tříd
 • „Čtyřlístek aneb Třeskoprsky v ohrožení“ (délka představení cca 20 minut):
  • Z organizačních důvodů bylo představení přesunuto na 26. 6. 2014, předpokládaný počet žáků 60 ze 3. tříd z ZŠ a MŠ Gočárova a ZŠ a MŠ Bezručova.

První výstava se konala 14. září 2013 během „Dne evropského dědictví – Procházka pro historických školách“, kterou pořádal Magistrát města Hradec Králové. Dále byla výstava zpřístupněna v průběhu Dne zvířat (2. 10. 2013)
a Dne otevřených dveří (20. 11. 2013)


*****************************************************************


Název projektu:

„Experience with animal treatment abroad“


Program:

Program celoživotního učení Leonardo da Vinci - Projekt mobility


Číslo projektu:

CZ/13/LLP-LdV/IVT/134158


Nový projekt mobility navazuje na již „tradici“ projektů zahraničních stáží z minulých let, využívá již osvědčených zkušeností a rozšiřuje se do nových oblastí. Jedná se o dvouletý projekt (září 2013- květen 2015), kdy celkem 42 žáků vždy 3. a 4. ročníků vycestuje na dvoutýdenní odbornou veterinární stáž do zahraničí.

Žáci získávají nové praktické dovednosti ve studovaném oboru v jiných odborných, sociálních a kulturních podmínkách a nové jazykové schopnosti. Absolventi stáží současně získávají mezinárodně uznávaný doklad o absolvování stáže Europass-mobility, Certifikát a hodnocení přímo z místa svého pracoviště, současně účastníci vypracovávají podrobný denní protokol a jejich stáž je začleněna do předmětu praxe.

V tomto období nadále spolupracuje se slovenskou školou v Košicích a organizacemi v Itálii a na Krétě a dále jsme rozšířili zajímavé destinace o Portugalsko a Polsko. Konkrétně se jedná o tyto organizace:

Ve všech případech žáci pracují jako asistenti veterinárních lékařů přímo na různých veterinárních ambulancích a klinikách. Do pobytu jsou dále dle aktuálních možností začleněny odborné exkurze, např. ZOO Košice, farma mléčného skotu nebo bůvolů v Itálii, chovy hospodářských zvířat na Krétě apodn a dle možností kulturní akce. Jeden běh stáží absolvuje vždy 6 účastníků, skupiny jsou tedy malé a žáci tak pracují na pracovištích samostatně či ve dvojicích.

Účastníci současně absolvují před výjezdem na stáž odbornou, kulturní a jazykovou přípravu (slovenština, italština, angličtina, řečtina, portugalština)

Převážná většina nákladů na stáže je financována z příspěvku programu Leonardo da Vinci.

Na podzim tohoto roku jsou v realizaci dva běhy stáží pro 4. ročníky, a to v termínu 14.-28.9.2013 na Krétu a 8.-21.10.2013 na Slovensko.


2012


logo

Název projektu:

EU peníze školám - Seznam odpilotovaných digitálních učebních materiálů


2011Název projektu:

„EVROPSKÁ VETERINÁRNÍ ZKUŠENOST PRO STUDENTY“
„European veterinary experience for students“


Program:

Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci - Projekt mobility


Číslo projektu:

CZ/11/LLP-LdV/IVT/134131


V rámci tohoto dvouletého projektu (2011-2013) absolvovalo celkem 60 žáků vždy 3. a 4. ročníků dvoutýdenní odbornou veterinární stáž v zahraničí.

Žáci touto formou získávají nové praktické dovednosti ve studovaném oboru v jiných odborných, sociálních a kulturních podmínkách a nové jazykové schopnosti. Absolventi stáží současně získávají mezinárodně uznávaný doklad o absolvování stáže Europass-mobility, Certifikát a hodnocení přímo z místa svého pracoviště, současně účastníci vypracovávají podrobný denní protokol a jejich stáž je začleněna do předmětu praxe.

V tomto cyklu stáží byla sjednána spolupráce se střední odbornou školou veterinární v Košicích na Slovensku, s agenturou Euroform RFS v Rende v Itálii a nově s agenturou ECTE European Centre for Training In Employmentv Rethymno (Řecko, Kréta). Ve všech případech žáci pracovali jako asistenti veterinárních lékařů přímo na různých veterinárních ambulancích a klinikách. Do pobytu jsou dále dle aktuálních možností začleněny odborné exkurze, např. ZOO Košice, farma mléčného skotu nebo bůvolů v Itálii, chovy hospodářských zvířat na Krétě, apod. Jeden běh stáží absolvuje vždy 6 účastníků, skupiny jsou tedy malé a žáci tak pracují na pracovištích samostatně či ve dvojicích.

Účastníci současně absolvují před výjezdem na stáž odbornou, kulturní a jazykovou přípravu (slovenština, italština, řečtina). Převážná většina nákladů na stáže je financována z příspěvku programu Leonardo da Vinci.
*****************************************************************
Zvířata a my Návštěvy školní stáje - leták. Tento projekt je realizován za finanční podpory KÚ Královéhradeckého kraje.

*****************************************************************

Název projektu:

Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant


Žadatel:

Královéhradecký kraj


Program:

Regionální operační program NUTS II Severovýchod


Oblast podpory:

Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit regionu


Rozpočet projektu:

5 710 942,20 Kč


Dotace:

5 282 627,20 Kč


Plán realizace:

3/2011 – 1/2012


Obsahem projektu je rekonstrukce a modernizace stávajících laboratoří s potřebným zázemím ve Střední odborné škole veterinární v Hradci Králové a investice do přístrojového vybavení tak, aby maximálně odpovídaly stavu, s nímž se žáci setkají při absolvování praktických stáží u firem a u svých budoucích zaměstnavatelů. Realizací projektu dojde k vytvoření podmínek pro vznik dalšího zaměření ve stávajícím oboru vzdělávání veterinární technik laborant , díky kterému budou mít žáci školy možnost výrazně rozšířit své možnosti uplatnění se na trhu práce.


Související odkazy:

www.rada-severovychod.cz

Etapy realizace projektu:

1. etapa realizace
Monitorovací zpráva a její příloha
2. etapa realizace
3. etapa realizace
Projekt „Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant“ je pilotním projektem při realizaci a administraci v rámci projektu PAAK – Posílení absorpční a administrativní kapacity.


Název projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)
Registrační číslo CZ.1.13/5.2.00/04.00378
Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa 5. Technická pomoc
Oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
Doba realizace 15.02.2008 – 31.12.2013
WWW projektu www.cep-rra.cz/paak
Předkladatel projektu Centrum evropského projektování a.s.
Žadatel pilotního projektu Královéhradecký kraj
Název pilotního projektu Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Cílem projektu PAAK je zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů a regionálních aktérů.

Nástrojem dosažení cíle je zejména asistence tzv. pilotním projektům, kterým je poskytovaná asistence při přípravě a asistence při realizaci projektů. Pilotní projekty jsou prováděny fází přípravy či realizace a jejich výstupy a postupy zveřejňovány na webové stránce projektu. Slouží tak ostatním žadatelům a příjemcům jako vzory konkrétních postupů a výstupů a jako inspirace na cestě k úspěšné přípravě a realizaci projektů.

Projekt Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant, jehož předkladatelem je Královéhradecký kraj, je realizován v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity a je projektem pilotním. Prvořadým cílem je, předat potenciálním žadatelům a příjemcům podpory a nejen jim, ale i široké veřejnosti zkušenosti s asistovaným vedením v rámci projektu. Asistenci pilotnímu projektu při realizaci zajišťuje Centrum evropského projektování a.s.

Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant je pilotním projektem při realizaci a administraci.

Základním cílem projektu je rozšířit možnosti výuky odborných předmětů jak v teoretické, tak praktické části výuky. Vytvoření nového studijního zaměření VETERINÁRNÍ TECHNIK LABORANT reaguje na požadavky trhu práce.

V čem je projekt pilotní?

 • pilotní projekt pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit regionu

 • nositelem pilotního projektu je Královéhradecký kraj

 • Výuka zaměření VETERINÁRNÍ TECHNIK LABORANT v naší republice neexistuje, absolventi oboru VETERINÁRNÍ PREVENCE si musí potřebné znalosti doplňovat až v praxi, výuka tedy zvýší možnost jejich okamžitého uplatnění na trhu práce. Při realizaci projektu se uskuteční partnerství vysokých škol, NNO, státní organizace a soukromého sektoru, které umožní využít přínosné názory a zkušenosti všech partnerů pro výuku jak nového zaměření VETERINÁRNÍ TECHNIK LABORANT tak i stávajícího oboru VETERINÁRNÍ PREVENCE pro přípravu typové pozice "Veterinární technik laborant" a "Veterinární technik" (katalog typových pozic Národní soustavy povolání) Skupina partnerů se bude podílet i na práci s talentovanými žáky a na propagaci přírodovědných oborů mezi žáky středních a základních škol regionu.

 • předpokládaná doba realizace: leden 2011 – leden 2012

 • předpokládané celkové náklady projektu: 5 710 949, - Kč


Podrobné informace o projektu naleznete na webové stránce: www.cep-rra.cz/paak


*****************************************************************
Mezinárodní stáže žáků naší školy

Končící Projekt mobility Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci. Fotografie z odborné stáže v Itálii: foto1 .


2010


Mezinárodní stáže žáků naší školy

Probíhající Projekt mobility Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci. Fotografie z odborné stáže v Itálii: foto1 a foto2 .


2009Nové mezinárodní stáže žáků veterinární školy

Projekt mobility Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci. Jedná se o dvouletý projekt (podzim 2009 až jaro 2011), kdy celkem 48 žáků 3. a 4. ročníků vycestuje na dvoutýdenní odbornou veterinární stáž do zahraničí. Žáci získávají nové praktické dovednosti ve studovaném oboru v jiných odborných, sociálních a kulturních podmínkách a nové jazykové schopnosti. Absolventi stáží současně získávají mezinárodně uznávaný doklad o absolvování stáže Europass-mobility. V tomto projektu spolupracujeme se střední odbornou školou veterinární v Košicích na Slovensku a s agenturou Euroform RFS v Rende v Itálii. V obou případech žáci pracují jako asistenti veterinárních lékařů v různých veterinárních ambulancích a klinikách. Máme sjednáno celkem 7 veterinárních pracovišť foto1 , foto2 a foto3 .

Převážná většina nákladů na stáže je financována z příspěvku programu Leonardo da Vinci.


*****************************************************************

Environmentální vzdělávání
pedagogů

Od 1.srpna 2009 do 31.ledna 2012 realizuje sever - středisko ekologické výchovy a etiky rýchory projekt environmentální vzdělávání pedagogů podpořený evropským sociálním fondem a státním rozpočtem čr v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. naše škola je jednou z deseti partnerských škol, které na tomto projektu spolupracují více zde .


*****************************************************************

Odborná stáž žáků na Slovensku

Probíhající projekt mobility v rámci programu Leonardo da Vinci. Informace z projektu .


2008


Odborná stáž žáků na Slovensku

Probíhající projekt mobility v rámci programu Leonardo da Vinci. Informace z projektu .


*****************************************************************

Setkání nadějí v oboru biologie

Probíhající dvouletý projekt pro podporu nadaných dětí (projekt s podporou KÚ KHK č. smv200704). Informace z projektu .


2007


Malé granty („Plnění snů a přání“)


V rámci projektu bylo umožněno na základě výběrového řízení vybraným žákům uskutečnit jejich vlastní projekty. Cílem bylo podpořit žáky v jejich samostatnosti a zodpovědnosti a naučit je organizovat a hlavně realizovat své projekty. Kritériem výběru bylo formální zpracování žádosti, podrobný popis realizace i s finanční rozvahou a především splnění cílů projektů. Paralelním cílem organizátorů Malých grantů je upevnění společenského a kulturního života školy, propojení školy a veřejnosti apod.

Podpořeny a následně zrealizovány byly projekty:

 • Druhá šance – zvíře v nouzi
 • Víčko k víčku
 • Tančit může každý
 • Divadelní představení
 • Cyklisto slez z kola
Závěrečná zpráva o projektu.


*****************************************************************

Pokroky v biologii 2007

Projekt zaměřený na přiblížení nových poznatků v biologických vědách žákům středních škol v Královéhradeckém kraji.


*****************************************************************

Setkání nadějí v oboru biologie

Probíhající dvouletý projekt pro podporu nadaných dětí (projekt s podporou KÚ KHK č. smv200704).


*****************************************************************

Odborná stáž žáků na Slovensku

Ukončený projekt mobility v rámci programu Leonardo da Vinci.


2006


Projekt v rámci SIPVZ - vytvoření výukového obsahu nebo výukového materiálu.

2005


Stáž žáků na slovensku

Projekt mobility 2005 v rámci programu Leonardo da Vinci.


*****************************************************************

Projekt v rámci SIPVZ - vytvoření výukového obsahu nebo výukového materiálu.